Услуги

 
 
 
 

дел од нашите услуги

 
Транспорт (домашен и меѓународен)
 
Специјален вонгабаритен (вонреден) транспорт
 
Услуга за обезбедување на дозволи и пратњи на вонреден превоз
 
Услуги со мобилни дигалки (авто-дигалки) и виљушкари
 
Изнајмување (рента) на виљушкари
 
Рачно подигање и преместување на тешки предмети со хидраулична опрема
 
 
 
 

Изнајмување на авто-дигалки (мобилни кранови) и вилушкари

 
Исто така нашата компанија врши изнајмување, односно користење на авто-дигалки (мобилни кранови) со носивност до 50т. и вилушкари со носивост до 10т. при утовар, истовар и монтажа. Како резултат од потребата од специјализација и целосна посвета кон оваа активност од рамките на матичното трговско друштво беше развиено друштвото ОРБИТА ТРАНС 2000.